14 деца от Кресна ще учат за защитените животни, които живеят в Пирин

Училището за природа в с. Влахи, общ. Кресна организира първи летен лагер за 2017 година, в който младежи ще изследват живота на мечките, лешоядите и костенурките.

От 11 до 15 юли ще се проведе детски обучителен лагер по програма „Децата на Пирин в грижа за природата”, който ще посрещне 14 деца от Кресна и района. Младежите, живеещи в непосредствана близост до планината, ще се запознаят с биолози и еколози, които изучават и работят за опазването на защитени видове – белоглав лешояд, кафява мечка,  шипоопашата и шипобедрена костенурка. Тези видове са едни от символите на Кресненския край на Пирин планина и показват изключителното природно богатство на района, но в същото време са заплашени от унищожаване поради дейностите на хората – поставяне на отрови за хищници, бракониерство, унищожаване на подходящи местообитания, разкъсване на територията на животните при строителство на пътища и други инфраструктурни проекти.

 

Идеята за тази програма се роди от тазгодишното унищожение на популацията на реинтродуцирани белоглави лешояди в района на Кресненското дефиле. За да работим за дългосрочното решаване на тези проблеми, лагерът има за цел да ангажира децата пряко в опазването на тези видове, да представи по един вълнуващ начин живота им, какви са методите за изследване и най-вече как да ги опазваме.

Лектори на лагера ще бъдат експерти от Училище за природа, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и Фонд за дивата флора и фауна. Те ще разкажат на младежите за тяхната работа по изследване на лешоядите, мечките и костенурките в България. Самите ученици ще имат възможност да се включат в теренни дейности. Не на последно място децата сами ще потърсят повече информация за видовете, ще се запознаят със специализирана литература и ще подготвят презентации и онлайн материали, които да представят пред своите връстници и родители през есента. Целта е младите хора да се запознаят и ангажират с проблема на опазването на биологичното разнообразие, богатството на Натура 2000 и защитените територии в района.

Училището за природа организира още два детски лагера през това лято. В тях ще участват деца от общините Кресна и Симитли, а датите са 1-5 и 15-19 август. За да се включат, децата попълват формуляр за кандидатстване и се ангажират да участват в последващи дейности през лятото и есента.

Дейностите са част от проект „Децата на Пирин в грижа за природата” – един от проектите, които програма „Мтел еко грант“ одобри за финансиране през тази година. Грантът е част от програмата за социална отговорност на компанията „Природа с бъдеще“ и се осъществява за девета поредна година в партньорство с Фондация BCause. Повече информация за програмата „Мтел еко грант“ можете да видите на http://www.mtel.bg/priroda.

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.