School for sustainable future/BG 05/371

 

EEA_Grants_JPG

През юли 2013 Фондация „Училище за природата” с. Влахи започва изпълнение на дейности, заложени по проект „Училище за устойчиво бъдеще” по тематичнa област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 207-2014. Проектът е финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Финансирането по проекта е в размер на 18 648.00 евро. Продължителността е 12 месеца /юли 2013-юли 2014/. Целевите групи обхващат деца, доброволци, неформални граждански групи, НПО, местни общности, младежи.

Общите цели на проекта са:
1. Постигане на по- добро взаимодействие с местната общност за опазване на природните ресурси в региона. Активно промотиране на „Училище за природата” сред училищните среди на територията на 4-те общини с цел популяризиране на неформалното екологично образование. Образование и обучение на представители на местните общности, НПОта, деца и ученици за устойчив начин на живот и за опазване на природните ресурси в региона.

2. Специфични цели на проекта са:
– Осигуряване участието на неправителствените организации при стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на природните ресурси

– Повишаване на приноса на неправителственитеорганизации за опазването на биоразнообразието и застрашените видове (на местно, регионално и национално ниво)

– Разработване и прилагане на специализиран информационно-образователен пакет за посетителите/гостите/ туристите на Училището, и тяхното тестване

– Работа с деца и младежи за екологично и природосъобразно възпитание и образование

Как конкретно проектът ще въздейства върху целевата група/и?

При реализацията на проекта ще бъде включено участието на български доброволци, които ще бъдат активни в реализирането на дейности, спомагащи за функционирането на Училището и текущата работа, и дейности, способстващи за придобиването на различни умения – социални и практични. Доброволците ще набираме основно чрез интернет канали (информационни сайтове, сайтове занабиране на доброволци, сайтове на партньорски организации, Фейсбук групата със 190 приятели на Влахи, доброволческата мейлинг листа на Сдружение СиВиЕс -България – учредител на Фондация „Училище за природата” с повече от 3500 члена), а така също и чрез срещи на живо с ученици от местните училища. В екипа на проекта ще работят и лица, които имат богат опит в координирането на доброволци. Доброволният труд е залегнал в темелите на Училището за природа в с. Влахи. Още при извършването на основните дейности по възстановяване на сградата през годините са участвали повече от 150 доброволци от България и чужбина. В рамките на проекта чрез серия от образователни дейности – информационни срещи по училища и разпространение на образователни материали – ще достигнем и до поне 300 младежи от региона. Предвиждаме основно работа в малките селски общини Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански. От предишни проекти имаме поглед върху младежите в тези общини и знаем, че имат нужда от нови неформални форми на обучение, които да ги мотивират и активират. Основно ще се фокусираме в нашата експертиза – екологично образование чрез преживяване, учене чрез практика и други интерактивни форми. Това е изключително ефективен и доказал се подход при работа с младежи в днешните съвременни условия. Допълнителните целеви групи на проекта са деца, също от региона – 5-6 годишни и 1-2-3-и клас. Работата с тази целева група е благоприятна и може да бъде много ефективна. Децата са отворени, необременени и ентусиазирани за нови и интересни неща. Работата с тях сред природата ги учи на важни и необходими ценности – уважение, толерантност, умение за приемане на новото и различното. Участието на местните общности, местните власти и неформалните граждански групи е основно свързано с повишаване на тяхната осведоменост по въпросите на опазване на околната среда и при формирането на политики и правила за опазването й и съхранението на природата. Училището за природа работи в район, който е изключително богат на биоразнообразие и различни видове местообитания и местните общности имат нужда да бъдат информирани за ценностите на района, в който живеят, да разберат нуждата от опазването им, да бъдат убедени в икономическите и социалните ползи от опазването на околната среда и така да започнат постепенно да използват по устойчив начин наличните природни ресурси.

Дейности

Дейност 1: Информационни срещи в 9 училища в четирите общини в региона – Кресна, Симитли, Сандански и Струмяни и образователни посещения на целевите групи в с.Влахи

Дейност 2: Организиране на информационни срещи с местните общности /8 проведени срещи в 8 населени
места/ и местните власти и разпространение на информационни материали

Дейност 3: Дейности за визуализация и публичност – изработване на информационно-образователни визуални материали /4 информационно-образователни подвижни банера/пана; отпечатани 500 информационно-образователни брошури; 400 информационно-образователни плакати, 500 джобни пътеводителя с информация за Училището и региона/

Дейност 4: Участие в местни и национални културни и обществени публични събития /поне 5 национални културни и обществени събития с акцент върху екологията и природоопазването-фестивали, събори, туристически и други изложения/

Дейност 5: Дейности по управление, оценка и мониторинг изпълнението на проекта.
Дейност 6: Разработване на специализиран информационно-образователен пакет за посетителите/гостите/ туристите на Училището, и неговото тестване

Очаквани резултати
1. Осъществени 9 посещения в 9 училища и 9 направени презентации в 9 училища на територията на общините Кресна, Симитли, Сандански и Струмяни – 700 ученици запознати с възможностите на „Училище за природата”, 180-280 ученици, посетили Училището в с. Влахи; набрани, мотивирани и задържани 20-30 доброволци да работят дългосрочно за подпомагане дейностите на Центъра

2. 8 проведени срещи в 8 населени места със 100 Участници представители на местни власти, ловни дружинки, земеделски производители, фермери, представители на неправителствениорганизации, неформалните граждански групи, собственици на семейни хотели, и с представители на местните власти /експерти по туризъм, общински съветници, зам.-кметове/;

3. Отпечатани 4 информационно-образователни подвижни банера/пана, 500 информационно-образователни брошури, 400 информационно-образователни плакати, 500 джобни пътеводителя с информация за Училището и региона

4. Участие в поне 5 национални културни и обществени събития с акцент върху екологията и природоопазването – фестивали, събори, туристически и други изложения

5. Проведени поне 12 срещи на екипа и експертите по проекта

6. Регулярно публикувана информация за събития по проекта на уеб-сайта на Училището www.vlahi.org

7. Разработен и тестван 1 специализиран информационно-образователен пакет за посетителите/гостите/туристите

 

**********************************

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Училище за природа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

 

© 2024 Vlahi. All rights reserved.