Living school – sustainable in the nature and on-line/BG 05/286

EEA_Grants_JPG

През юли 2013 „Училище за природата“ с. Влахи започна изпъленение на дейности, заложени по проект „Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата”. Проектът надгражда делото на стотици международни и български доброволци по възстановяването на старата училищна сграда в с. Влахи и цели да превърне Училището в атрактивно място, което отваря врати за малки, големи и още по-големи деца за преживявания в хармония с природата.

Посредством изпълнението на проект Живо училище” ние се стремим да увеличим капацитета на Училището, да му помогнем да постигне по-добра разпознаваемост в региона и да се позиционира като алтернативно място за извънкласни занимания. Място в проекта сме отредили и на активната работа с доброволци и развитие на доброволчеството като форма на активно гражданство.

Методиката, която е залегнала в основите на работата ни и искаме да споделим със своите партньори е екологично образование чрез преживяване. Това е изключително ефективен и доказал се подход при работа с деца и младежи в днешните съвременни условия. Работата с младите сред природата ги учи на важни и необходими ценности – уважение, толерантност, умение за приемане на новото и различното. Контакта ни с местните общности и неформалните граждански групи има отношение с повишаване на тяхната осведоменост по въпросите на опазване на околната среда. Училище за природата работи в район, който е изключително богат на биоразнообразие и различни видове местообитания. Местните общности имат нужда да бъдат информирани за ценностите на района, в който живеят, да разберат нуждата от опазването им и така да започнат постепенно да използват по устойчив начин наличните природни ресурси.

*****************************

Име на проекта: „Живо училище – устойчиво в природата и в мрежата”, по тематична област „Изграждане на капацитет за НПО”, приоритет „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на
неправителствения сектор”.
Продължителност: Продължителността е 15 месеца /юли 2013-септември 2014/
Финансиране: Проектът е финансиран от ЕЕA GrantsПрограмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2007-2014. Финансирането по проекта е в размер на 19 894.40 евро.
Цели на проекта:
– Постигане на ефективност и устойчивост в работата на „Училище за природата” чрез предлагане на образователни продукти и програми;
– Увеличаване на капацитета и постигне на по-добра разпознаваемост в региона;
– Развитие като разпространител на идеите за природосъобразен и устойчив начин на живот сред местната общност.
Целеви група: доброволци, младежи, неформални граждански групи, НПО, местни общности.
Основни дейности:
Дейност 1: Подобряване на функционалността и обогатяване на съдържанието на уеб-страницата на Училището
Дейност 2: Подобряване на инфраструктурата на сградата на Училището
Дейност 3: Доброволчески дейности
Дейност 4: Разработване на бизнес-план за развитие на Училището
Дейност 5: Дейности за визуализация и публичност
Дейност 6: Дейности по управление, оценка и мониторинг по изпълнение на проекта.

В реализацията на проекта се включват български доброволци и международни доброволци, които участват в поредица от работни еко-уикенди и летен лагер. Общуването с чуждестранни доброволци позволява на българските участници да се запознаят с хора от цял свят, които имат активна гражданска позиция и опит. Работота им се фокусира основно върху подобряване на инфраструктурата на Училището, като освен това се предвижда обновяване на туристическата маркировка в района. Заедно с това ангажираните доброволци придобият нови социални и практични умения и имат възможност да се запознаят отвътре с дейността на Училището и да научат повече по темата за опазването на околната среда. Доброволците се запознават с програмите за екологично образование, като при желание от тяхна страна им се предоставят материали по темата, за да могат да разпространят наученото.

В рамките на проекта сме предвидили и информационни срещи за представяне работата на Училището пред заинтересованите страни – местни власти, лесничейства, неформални граждански групи, образователни институции, НПО и журналисти. Предвиждаме основно сътрудничество с малките селски общини Симитли, Кресна, Струмяни, Сандански и Петрич.

Очаквани резултати:
1. Обновен сайт, с обновено и обогатено съдържание, увеличен брой посетители на сайта, а индиректно и посетители на „Училище за природата”;
2. Оборудвана семинарна зала и офис, изградена бибилиотека;
3. Оборудвано спално помещение с 15 легла и лични шкафчета;
4. Изградена вътрешна баня с тоалетна;
5. Монтиран дървен таван и поставена изолация;
6. Проведени 8 доброволчески еко-уикенди‘
7. Летен международен доброволческин лагер;
8. Подготвен бизнес-план;
9. Изготвен промоционален банер за проекта и програмата, 250 еко-химикалки;
10. Две инфо-събития за местни власти, училищни директори, НПО, местни общности;
11. Три статии за проекта, публикувани в електронни и печатни медии.

 

**********************************

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Училище за природа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

© 2024 Vlahi. All rights reserved.