Бизнес план

EEA_Grants_JPGБизнес планът е разработен в рамките на проект BG 05/286 „Живо училище – устойчиво в мрежата и в природата“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Фондация „Училище за природа“ и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени
организации в България.

 

Businessplan_Form_Vlahi_2014

© 2024 Влахи. Всички права са запазени.